Školní družina 2017/18


________________________________________Poslání školní družiny
ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji od něho odlišují. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace a částečně také dohledu nad žáky.
Činnost ŠD je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy, pokud nejsou přijati k činnosti školního klubu. Činností vykonávaných ŠD se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do ŠD.

Organizace činnosti:
Provozní doba ŠD: 6,15 - 17,00 hod, v pátek 6.15 - 16,30hod

Rozvrh činnosti v jednotlivých odděleních:
6,15 – 7,25 příchod dětí do ŠD, rekreační činnosti
7,25 – 7,35 úklid herny, odchod dětí do šaten
11,25– 13,30 osobní hygiena, oběd
odpočinková činnost – četba, stolní a tvořivé hry

13,30– 15,00 výchovně vzdělávací činnosti – odpočinkové, zájmové, rekreační

15,00– 17,00 individuální hry
vypracování zadaných úloh (pouze s písemným svolením zákonných zástupců)
slučování oddělení, odchod dětí ze ŠD

Personální zajištění školní rok 2017/18:

1. odd. Fritzová Tereza 774 480 403 vestibul ZŠ
2. odd. Vrchotová Lenka 731 946 013 přízemí G vedoucí vychovatelka
3. odd. Boubínová Helena 773 077 002 2. patro G
4. odd. Šlingrová Martina 732 814 654 2. patro G
5. odd. Kamenová Lenka 736 187 670 2. patro G
6. odd. Brault Yann 736 684 319 2. patro G
7. odd. Bc. Otčenášková Pavla 739 716 209 2. patro G

Činnosti organizované ŠD
Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje i přípravu na vyučování.
- Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.
- Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní
s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.
- Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jedná se o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.
- Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání úloh zadaných učitelem (pouze se souhlasem zákonných zástupců, nikoliv před 15. hodinou, vychovatelka žákům úlohy neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).
Činností ŠD se mohou zúčastňovat i děti nezařazené do ŠD, pokud se této činnosti neúčastní plný počet dětí přijatých k pravidelné docházce do ŠD stanovený pro oddělení nebo skupinu.
V době vedlejších prázdnin v průběhu školního roku se provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem přerušuje. V případě, že podá zákonný zástupce nejméně 14 dní předem požadavek docházky dítěte do ŠD, zajistí ŠD provoz při počtu nejméně 10 přihlášených účastníků. Zákonní zástupci své dítě přihlašují závazně a písemně.
V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna (minimální počet zájemců 10), s případným omezením podle pokynů hygienika
Zákonní zástupci dítěte a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.
Po 15. hod je činnost oddělení postupně spojována (v oddělení je vždy počet účastníků do 30). Stejně tak se postupuje při spojování činnosti, kdy každé oddělení vykonává jinou činnost – zájmovou, relaxační apod.
Informace o rozdělení dětí jsou vždy zveřejněny na nástěnce.

- Děti prvních tříd jsou po vyučování převáděny do ŠD vychovatelkou nebo třídní učitelkou, ostatní děti přicházejí samostatně.
- K herním aktivitám mimo budovu je využívána zahrada ŠD s průlezkami, veřejná dětská hřiště a hřiště ZŠ.
- Do ŠD mohou být umístěny nepřihlášené děti v době, kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka.
- Ve školním roce jsou pořádány výlety a další akce, o kterých jsou rodiče vždy písemně informováni.

Podmínky průběhu a ukončování vzdělávání ve ŠD:
● K docházce do školní družiny jsou přednostně přijímání žáci 1. a 2. ročníku ZŠ
● Dítě je přijímáno na základě podání řádně vyplněné písemné přihlášky zákonnými zástupci ve dnech zápisu do ŠD (zajišťuje vedoucí vychovatelka)
● Docházka do ŠD je stanovena na jeden školní rok (1. září -30. června)
● Výše úplaty 1000,- Kč/ šk. rok je splatná ke dni nástupu dítěte do ŠD (nejdéle do15. září),
v případě neuhrazení částky do tohoto termínu, bude následujícím dnem docházka dítěte do ŠD ukončena
● Odhlašování ze ŠD je možné vždy k pololetí na základě písemné žádosti zákonného zástupce, který přihlášku podal
● Snížení úplaty je možné dle platných pravidel uvedených ve vnitřním řádu ŠD
● V případech vážného porušení vnitřního řádu ŠD může být dítě podmínečně vyloučeno, při opětovném porušení následně vyloučeno ze ŠD
O zařazení do ŠD rozhoduje ředitelka školy bez správního řízení.
admin Designed & Code created by www.OandD.cz