ŠKOLNÍ KLUB 2019/20
vychovatelka ŠK: Ničová Eva 722 806 767 nicova@zsjaklysa.cz

PROVOZ ŠK 2019/20:
pondělí: 12.20 - 15.20 hod
úterý: 12.20 - 15.20 hod
středa: 12.20 - 15.20 hod
čtvrtek: 12.20 - 15.20 hod
pátek: 12.20 - 15.20 hod

Poslání školního klubu

ŠK tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠK není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji od něho odlišují. Hlavním posláním ŠK je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace a částečně také dohledu nad žáky.
Činnost ŠK je určena přednostně pro žáky druhého stupně základní školy.
K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci prvního stupně základní školy, pokud nejsou přijati k činnosti školní družiny.
Činností vykonávaných ŠK se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do ŠK (žáci dojíždějící nebo čekající na odpolední výuku).
V době vedlejších prázdnin v průběhu školního roku se provoz ŠK po dohodě se zřizovatelem přerušuje.
V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je provoz ŠK zajištěn v případě, že podá zákonný zástupce nejméně 14 dní předem požadavek docházky dítěte do ŠK (otevírá se při počtu nejméně 10 zájemců z řad zákonných zástupců o umístění dítěte). Zákonní zástupci své dítě přihlašují závazně a písemně.

Činnosti ve ŠK:
● činnosti odpočinkové
- klidné hry-pexeso, karty, puzzle
- četba dětské knihy a časopisy, řešení kvízů, rébusů, křížovek, hádanek
- tematické vypravování k udržování tradic, svátků, povídání o přírodě a zvířatech, o životě lidí, vlastní příběhy a zážitky
● činnosti rekreační
- pohybové aktivity ve školním klubu
- využívání tělocvičen, venkovní učebny a hřiště ZŠ pro pohybové a míčové aktivity
- žáci se ve školním klubu seznamují s počítačem a jeho ovládáním, rozvíjí si tvůrčí schopnost, postřeh, rychlost a soustředění. Některé hry umožňují spolupráci dvou žáků.
● činnosti sebeobslužné
- žáci jsou vedeni k upevňování hygienických návyků a dodržování hygienických pravidel.
- kulturní návyky - důsledné vedení ke zdravení, požádání, poděkování, omluva, minimalizace vulgarismů v dětské mluvě, oslovování křestními jmény
● činnosti příležitostné (výtvarné a pracovní činnosti)
- výroba předmětů na úpravu a výzdobu školního klubu k tradičním svátkům a ročním obdobím
- účast v soutěžích vyhlášených školním klubem
Průřezová témata:
● osobnostní a sociální výchova
● výchova demokratického občana
● výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
● multikulturní výchova
● environmentální výchova
● mediální výchova.


Podmínky průběhu a ukončování vzdělávání ve ŠK:

• K docházce do školního klubu jsou přednostně přijímání žáci vyšších ročníků ZŠ
(Kapacita ŠK je doplněna dětmi nižších ročníků s přihlédnutím k individuálním potřebám.)
• Dítě je přijímáno na základě podání řádně vyplněné písemné přihlášky zákonnými zástupci ve dnech zápisu do ŠK (zajišťuje vedoucí vychovatelka)
• Docházka do ŠK je stanovena na jeden školní rok (1. září -30. června)
● Výše úplaty 800,- Kč/ šk. rok je splatná ke dni 15. září (připsání na účet školy) v případě neuhrazení částky do tohoto termínu, bude zákonný zástupce informován o ukončení docházky dítěte do ŠK.
• Odhlašování ze ŠK je možné vždy k pololetí na základě písemné žádosti zákonného zástupce, který přihlášku podal
• Snížení úplaty je možné dle platných pravidel uvedených ve vnitřním řádu ŠK
• V případech vážného porušení vnitřního řádu ŠK může být dítě podmínečně vyloučeno, při opětovném porušení následně vyloučeno ze ŠK

O zařazení do ŠK rozhoduje ředitelka školy bez správního řízení.
admin Designed & Code created by www.OandD.cz