ŠKOLNÍ KLUB 2020/21
vychovatelka ŠK: Ničová Eva 722 806 767 nicova@zsjaklysa.cz

PROVOZ ŠK 2020/21:
pondělí: 12.20 - 15.20 hod
úterý: 12.20 - 15.20 hod
středa: 12.20 - 15.20 hod
čtvrtek: 12.20 - 15.20 hod
pátek: 12.20 - 15.20 hod

Poslání školního klubu

ŠK tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠK není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji od něho odlišují. Hlavním posláním ŠK je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace a částečně také dohledu nad žáky.
Činnost ŠK je určena přednostně pro žáky druhého stupně základní školy.
K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci prvního stupně základní školy, pokud nejsou přijati k činnosti školní družiny.
Činností vykonávaných ŠK se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do ŠK (žáci dojíždějící nebo čekající na odpolední výuku).

V době vedlejších prázdnin v průběhu školního roku se provoz ŠK po dohodě se zřizovatelem přerušuje.
Podmínky průběhu a ukončování vzdělávání ve ŠK:
K docházce do školního klubu jsou přednostně přijímáni žáci vyšších ročníků ZŠ (kapacita ŠK je doplněna dětmi nižších ročníků s přihlédnutím k individuálním potřebám)
Dítě je přijímáno na základě podání řádně vyplněné písemné přihlášky zákonnými zástupci ve dnech zápisu do ŠK (zajišťuje vedoucí vychovatelka)
Docházka do ŠK je stanovena na jeden školní rok (1. září -30. června)
Výše úplaty 800,- Kč/ šk. rok je splatná ke dni 15. září (připsání na účet školy) v případě neuhrazení částky do tohoto termínu, bude zákonný zástupce informován o ukončení docházky dítěte do ŠK.
Odhlašování ze ŠK je možné vždy k pololetí na základě písemné žádosti zákonného zástupce, který přihlášku podal
Snížení úplaty je možné dle platných pravidel uvedených ve vnitřním řádu ŠK
V případech vážného porušení vnitřního řádu ŠK může být dítě podmínečně vyloučeno, při opětovném porušení následně vyloučeno ze ŠK

O zařazení do ŠK rozhoduje ředitelka školy bez správního řízení.

Činnosti ve ŠK:
● činnosti odpočinkové
- klidné hry: četba knih a časopisů, řešení kvízů, rébusů, křížovek, hádanek
- tematické hry: vypravování k udržování tradic, svátků, povídání o přírodě a zvířatech, o životě lidí, vlastní příběhy a zážitky
● činnosti rekreační
- pohybové aktivity ve školním klubu
- využívání tělocvičen, venkovní učebny a hřiště ZŠ pro pohybové a míčové aktivity
- seznámení s počítačem a jeho ovládáním, rozvíjení tvůrčí schopnosti, postřehu, rychlosti a soustředění
● činnosti sebeobslužné
- upevňování hygienických návyků a dodržování hygienických pravidel.
- kulturní návyky - důsledné vedení ke zdravení, požádání, poděkování, omluvě, minimalizace vulgarismů v dětské mluvě, oslovování křestními jmény
● činnosti příležitostné (výtvarné a pracovní činnosti)
- výroba předmětů na úpravu a výzdobu školního klubu k tradičním svátkům a ročním obdobím
- účast v soutěžích vyhlášených školním klubem

Průřezová témata:
● osobnostní a sociální výchova
● výchova demokratického občana
● výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
● multikulturní výchova
● environmentální výchova
● mediální výchova.

Celoroční plán práce školního klubu 2020/21

Září
Seznámení s vnitřním řádem a režimem školního klubu
Poučení o bezpečnosti v tělocvičně, na hřišti, v silničním provozu, v učebně ICT
“Vzpomínáme na prázdniny” - výtvarná tvorba, spojená s besedou
Říjen
“Jsme kamarádi přírody” - rozvoj vztahu, sounáležitosti a odpovědnosti k přírodě
Pracujeme s přírodninami
Halloween - dlabání dýně
Dráček Mráček - výroba papírového draka
Listopad
Práce s listy
Pomoc při přípravě předvánočního jarmarku - výrobky
Výroba vánoční výzdoby
Prosinec
Beseda o vánočních tradicích
Výroba drobných vánočních dárků
Účast na Jarmarku
Vánoční besídka
Leden
“Má sněhová vločka” - výtvarná soutěž
Poznáváme pohádky - literární soutěž
Zimní sporty
Únor
“ Masopust” výroba masek
Valentýn - výroba přáníček
Turnaj ve vybíjené
Březen
Vítáme jaro - jarní výzdoba školního klubu
Výroba drobných dárků pro budoucí prvňáčky
“Má oblíbená kniha’’- ukázky knížek + seznámení s knihou
Duben
Velikonoční tradice a zvyky - beseda, výroba velikonočních dekorací
Den Země - recyklace odpadků, vedení a udržování pořádku nejen kolem nás
Čarodějnice - význam této tradice, výtvarná soutěž
Květen
Moje rodina a já - beseda mezilidské vztahy, povolání
Výroba přáníček ke Dni matek
Soutěž v piškvorkách
Červen
Zábavné odpoledne pro děti ŠD (Den dětí)
Výroba přáníček ke Dni otců
Putování za zvířaty do divočiny
Rozloučení - příprava na prázdniny, bezpečnost

Zápis do ŠK - 1. školní den od 7.00 do 10.30 hod v klubovně ŠK
admin Designed & Code created by www.OandD.cz