ŠKOLNÍ KLUB 2017/18

vychovatelka ŠK: Boubínová Ludmila 722 806 767 boubinoval@zsjaklysa.cz
PROVOZ ŠK:

Pondělí 12.20 – 15.20 hod.
Úterý 12.20 – 15.20 hod.
Středa 12.20 – 15.20 hod.
Čtvrtek 12.20 – 15.20 hod.
Pátek 12.20 – 15.20 hod.

Poslání školního klubu
ŠK tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠK není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji od něho odlišují. Hlavním posláním ŠK je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace a částečně také dohledu nad žáky.
Činnost ŠK je určena přednostně pro žáky druhého stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci prvního stupně základní školy, pokud nejsou přijati k činnosti školní družiny. Činností vykonávaných ŠK se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do ŠK (žáci dojíždějící nebo čekající na odpolední výuku).

V době vedlejších prázdnin v průběhu školního roku se provoz ŠK po dohodě se zřizovatelem přerušuje, pokud zákonný zástupce nejméně 14 dní předem nepodá požadavek docházky jejich dítěte do ŠK. Zákonní zástupci své dítě přihlašují závazně a písemně. Pokud je počet přihlášených žáků nižší než deset, provoz ŠK není zajištěn.
V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠK zajištěna s případným omezením podle pokynů hygienika. (minimální počet 10 přihlášených žáků).

Činnosti ve ŠK:
● činnosti odpočinkové
- klidné hry-pexeso, karty, puzzle
- četba dětské knihy a časopisy, řešení kvízů, rébusů, křížovek, hádanek
- tematické vypravování k udržování tradic, svátků, povídání o přírodě a zvířatech, o životě lidí, vlastní příběhy a zážitky
● činnosti rekreační
- pohybové aktivity ve školním klubu
- využívání tělocvičen, venkovní učebny a hřiště ZŠ pro pohybové a míčové aktivity
- žáci se ve školním klubu seznamují s počítačem a jeho ovládáním, rozvíjí si tvůrčí schopnost, postřeh, rychlost a soustředění. Některé hry umožňují spolupráci dvou žáků.
● činnosti sebeobslužné
- žáci jsou vedeni k upevňování hygienických návyků a dodržování hygienických pravidel.
- kulturní návyky - důsledné vedení ke zdravení, požádání, poděkování, omluva, minimalizace vulgarismů v dětské mluvě, oslovování křestními jmény
● činnosti příležitostné (výtvarné a pracovní činnosti)
- výroba předmětů na úpravu a výzdobu školního klubu k tradičním svátkům a ročním obdobím
- účast v soutěžích vyhlášených školním klubem
Průřezová témata:
● osobnostní a sociální výchova
● výchova demokratického občana
● výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
● multikulturní výchova
● environmentální výchova
● mediální výchova.


Podmínky průběhu a ukončování vzdělávání ve ŠK:

● K docházce do školního klubu jsou přednostně přijímání žáci vyšších ročníků ZŠ
● Dítě je přijímáno na základě podání řádně vyplněné písemné přihlášky zákonnými zástupci ve dnech zápisu do ŠK (zajišťuje vedoucí vychovatelka)
● Docházka do ŠK je stanovena na jeden školní rok (1. září -30. června)
● Výše úplaty 800,- Kč/ šk. rok je splatná ke dni 15. září, v případě neuhrazení částky do tohoto termínu, bude následujícím dnem docházka dítěte do ŠK ukončena
● Odhlašování ze ŠK je možné vždy k pololetí na základě písemné žádosti zákonného zástupce, který přihlášku podal
● Snížení úplaty je možné dle platných pravidel uvedených ve vnitřním řádu ŠK
● V případech vážného porušení vnitřního řádu ŠK může být dítě podmínečně vyloučeno, při opětovném porušení následně vyloučeno ze ŠK

O zařazení do ŠK rozhoduje ředitelka školy bez správního řízeníadmin Designed & Code created by www.OandD.cz