Školská radaZasedání školské rady

Datum: 9.10.2019

Zapsala: Hana Fabiánová
Přítomni: Ing. V. Kopecký, J. Burian, P. Čermák, Ing. R. Vydrová, Mgr. H. Fabiánová
Omluven: M. Kubica
Jako host: Mgr. M. Nováková

Program
Schválení výroční zprávy
Připravované investice, opravy
Různé

ad 1) Připomínka Ing. Kopeckého - nezahrnovat do výroční zprávy akce a investice města. ŘŠ vysvětluje, že se zahrnují proto, že se tím zlepšuje klima školy (vyžaduje ČŠI). Minulá ČŠI velmi kladně hodnotila změny ve vzhledu školních prostor.
Výroční zpráva byla jednomyslně schválena.

ad 2) V současné době probíhá vestavba v pavilonu C, stavební práce za provozu školy nejsou šťastné. Bylo nutné přestěhovat přírodovědnou učebny (udržitelnost grantu je do června 2020). Stromy, které snesou přesazení, byly rychlou kooperací s odborem správy majetku města přemístěny do zámeckého parku, květiny a byliny do jiné části školní zahrady, na Masarykovu ulici a Dobrovského sadů.
Opět zazněla nutnost urychlených oprav suterénu pavilonu E - prostory pod tělocvičnami - rekonstrukce WC, sprch atd. Jsou připraveny 2 studie na rekonstrukci, je nutné vyhotovit projektovou dokumentaci. V rozpočtu města na letošní rok by měly být peníze.
Výhledově se budou muset řešit vzdouvající se podlahy v pavilonu A a vestibulu. Stejně tak bude potřeba rekonstrukce šaten a všech rozvodů v tomto pavilonu. Výhledově se počítá s výstavbou dvou učeben do “dvora”. Navyšování kapacity školy nejde do nekonečna - budou chybět šatny, učebny na dělení, tělocvičny apod.
Připravované investice nejsou Radou školy příliš ovlivnitelné, prioritou na rok 2020 je rekonstrukce rozvodů elektrických sítí v pavilonu D, součástí by měla být i výmalba daných prostor. Dále teresa u ŠJ, projektová dokumentace na pavilon G - rozvody vody, topení. ŘŠ se informuje, kdy může zveřejnit návrh na rozpočet s vizí na další školní rok.

ad 3)
Mění se vedoucí ŠR Scolarest - odchod na MD. V červnu 2021 končí Scholarestu smlouva na pronájem. Je potřeba ohlídat výměnu zaměstnanců.

4.11.2019 bude škola přebírat titul Férová škola. Bude probíhat akce školního parlamentu spojená s Křeslem pro hosta, kde bude s žáky probráno, co je Férová škola a za co tento čestný titul škola získává.

7.12.2019 se bude konat tradiční Předvánoční jarmark.

Dotace města na volnočasové aktivity, škola může mít jen 6 aktivit do výše 90 000 Kč. Spojeno s další administrativou a nejasným výsledkem, zda škola peníze dostane.

Zřízení PPP (vyplývá ze strategického plánu) - v Lysé by se našly vhodné prostory - Privum nebo prostory za KB, oslovit místostarostu Havelku a tajemnici MěÚ - schůzka bude v pondělí 14.10. v 16h na MěÚ - za školskou radu jde Mgr. Hana Fabiánová.

Dotaz od MŠMT a Asociace ředitelů škol na městský “program zacílený na stabilizaci pedagogů a zajištění mladých absolventů” - byty, náborový příspěvek aj. - Lysá nemá.

Podpora sociálně slabých rodin - projekt Obědy do škol, jednorázové příspěvky na školní akce od ÚP - rodiny nemají zájem.


Školská rada
Zástupci zřizovatele:
Jan Burian
Ing. Vladimír Kopecký

Zástupci rodičů:
Petr Čermák, otec žákyně 8.A
Martin Kubica, otec žáka 5.B

Zástupci pedagogů:
Mgr. Hana Fabiánová
Mgr. Erika Drobná, předsedkyně školské rady do 31.8.2018
17.9.2018 byla v doplňujících volbách zvolena Ing. Radka Vydrová, o novém předsedovi se rozhodne na schůzce 10. října 2018


Zápisy ze schůzek jsou součástí výroční zprávy školy, k nahlédnutí ve škole (u předsedkyně ŠR) a nejaktuálnější na webu školy.Legislativa školské rady § 167 a 168 školského zákona 561/2004 Sb. ve znění zákona č. 64/2014 Sb.:
1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.
(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
(8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.
(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období
a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,
c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,
d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo
e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první,
f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.

Školská rada:
a)vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b)schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c)schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
d)schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
e)podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f)projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g)projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h)podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i)podává návrh na odvolání ředitele,
j)podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Zápis ze setkání Školské rady ze dne 19.6.2018

Program: 1) Schválení školního řádu
2) Granty školy
3) Plánované opravy
4) Testování SCIO

ad 1) Členové školské rady byli seznámeni se navrhovanými změnami ve školním řádu (doplněk bodu platném od 1.září 2018) a s úpravami ŠVP ZV Harmonická škola, platnými od1.9.2018, č. j. 2/18-19. Změny byly jednomyslně schváleny.

ad 2) Koordinátorka projektů Mgr. Erika Drobná seznámila členy Školské rady s granty, které ve škole probíhají.
Účast v projektu „Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností“ tzv. Společenství praxe
Účast v projektu „Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků“ .V současné době se pracuje na Strategickém plánu inkluzivní školy .
Program společnosti Škoda Auto na podporu polytechnického vzdělávání - projekt uzavřen, částka použita k zakoupení robotických stavebnic pro žáky K
Účast v projektu „Formativní hodnocení žáků prostřednictvím vzdělávacích cílů“
Veřejně prospěšné práce = zaměstnanci z ÚP, který je platí
Ovoce a zelenina do škol + Mléko do škol pro všechny žáky
Šablony OP VVV - v dubnu byla podána II. monitorovací zpráva, požádáme o Šablony II
Účast v projektu Inovativní metody integrace žáků s PAS - projekt společnosti Erudis, jehož cílem je zvýšit účinnost individuální integrace žáků se SVP, především s poruchami autistického spektra, Dotace MŠMT
Podpora výuky plavání v ZŠ - získána dotace na dopravu žáků ve výši 112 760 Kč dotace vyčerpána a vyúčtována ke dni 13.6.2018. Zároveň podána žádost o dotaci na III. etapu - podzim 2018.
Erasmus+ - podána žádost o mezinárodní grant - pořád ještě probíhá vyhodnocování žádostí.
Projekt EDISON - jedná se o skupinu mezinárodních studentů, kteří budou na škole působit 24.9. - 27.9.2018 - zatím program přímých aktivit a činností stále v jednání
ad 3) Během letošních prázdnin jsou ve škole opět naplánovány rozsáhlé opravy. S harmonogramem a rozsahem školskou radu seznámil Mgr. V. Kopecký. Jedná se o přízemí pavilonu F, kde bude nově vybudováno WC pro imobilní. Na pavilonu D - severní strana - proběhne výměna stoupaček, rozvodů vody a topení. Dále se plánuje akutní oprava rozvodů vody pod tělocvičnami. Plánuje se i realizace vestavby nových učeben nad pavilonem OA, zde je potřeba pozměnit studii. Dále se plánuje vypracovat aktuální projektovou dokumentaci k realizace rekonstrukce po tělocvičnami (rozvody a vzduchotechnika jsou zde v havarijním stavu). Rovněž by se měla dokončit další etapa rozvodů optické a datové sítě. Dalším výhledovým cílem je i rekonstrukce šaten, které jsou nevyhovující z hlediska BOZP. U označených klecí se plánuje o prázdninách generální oprava, to ale stále neřeší nedostačující kapacitu a zastaralé vybavení.
Pan Kopecký dále škole nabídl přebytky cibulí okrasných květin, které by se mohly vysázet ve dvoře, aby se zútulnil výhled ze suterenních tříd.
ad 4) V letošním roce proběhly SCIO testy pro žáky 8. ročníků. Každý žák obdržel individuální výstup s doporučením na další vzdělávání.

Zapsala: Mgr. Hana Fabiánováadmin Designed & Code created by www.OandD.cz