Školská radaZástupci zřizovatele:
Jan Burian
Ing. Vladimír Kopecký

Zástupci rodičů:
dne 24. 9. 2020 byli novými členy Školské rady zvoleni:
Martin Kubica, otec žáka 7.B a žákyně 4.B
Mgr. Radana Farkašová, matka žákyně 3.A a 1.A

Zástupci pedagogů:
dne 24. 9. 2020 byly novými členy Školské rady zvoleny:
Mgr. Simona Sabáková
Ing. Radka Vydrová

Zápisy ze schůzek jsou součástí výroční zprávy školy, k nahlédnutí ve škole (u předsedkyně ŠR) a nejaktuálnější na webu školy.Legislativa školské rady § 167 a 168 školského zákona 561/2004 Sb. ve znění zákona č. 64/2014 Sb.:
1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.
(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
(8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.
(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období
a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,
c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,
d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo
e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první,
f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.

Školská rada:
a)vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b)schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c)schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
d)schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
e)podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f)projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g)projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h)podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i)podává návrh na odvolání ředitele,
j)podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.


Zasedání školské rady

Datum: 12.10.2020

Zapsala: Mgr. Simona Sabáková
Přítomni: Ing. V. Kopecký, Ing. R. Vydrová, M. Kubica, Mgr. Simona Sabáková
Omluveni: Mgr. R. Farkašová, J. Burian
Jako host: Mgr. M. Nováková (ředitelka školy), Mgr. Martina Ondrušková (zástupkyně ředitelky školy)

Program
1. Seznámení s novými členy a volba předsedy
2. Schválení výroční zprávy
3. Připomínky ke Školnímu řádu, Strategie školy
4. Seznámení s připravovanými investicemi města (opravy)
5. Různé - distanční výuka


ad1)
Volba předsedy ŠR - návrh ing. Radka Vydrová (rychlá komunikace s vedením školy)
Návrh byl jednohlasně přijat.
Složení Školské rady: Zástupci rodičů - Mgr. Radana Farkašová, Martin Kubica
Zástupci města - Jan Burian, Ing. Vladimír Kopecký
Zástupci školy - Mgr. Simona Sabáková (zapisovatelka), Ing. Radka Vydrová (předsedkyně)

ad2)
Připomínky k VZ byly řešeny emailem, přijaty a opraveny.

ad3)
Dokument Školní řád
Paní Farkašová nebyla osobně přítomna, ale poslala své připomínky emailem.
Komentovala, že ve ŠŘ nenašla zákaz nošení zápalek, zapalovačů a zábavné pyrotechniky - tedy konkretizovat předměty zdraví nebezpečné.
Námitka pana Kubicy: Je lepší mít tento bod v obecné rovině. S tímto názorem souhlasili všichni přítomní.
Připomínka paní Farkašové - V bodě o návykových látkách není uveden energetický nápoj. Tím poukazuje na zdravý životní styl.
Všichni přítomní se shodli na názoru, že opět je nemožné konkretizovat a zakazovat volně prodejné nápoje (i cola obsahuje návykovou látku).
Připomínka paní Farkašové o udělování ředitelské důtky bod 6.3 - Ve ŠŘ je uvedeno, že udělování probíhá před třídním kolektivem. Argumentuje, že pocit studu vyvolává v dětech agresivitu. Navrhuje udělovat výchovné opatření bez veřejné potupy.
Reakce pana Kubicy - Výchovné opatření postrádá význam, pokud nefunguje jako precedens pro ostatní.
Připomínka ke kapitole 7.4 - pohotovost vykonávání požadovaných činností je v bodě a).
Řešení paní ředitelky - posune se bod na pozici f).
Připomínka k hodnocení výborně a chvalitebně - pohotovost a rychlost by neměla být na prvním místě.
Úprava - Žák pohotově a ochotně vykonává požadované činnosti.

Dokument Strategie školy
Paní ředitelka se vyjádřila, že tento dokument se neustále mění vzhledem k situaci a je tedy problém s aktualizací.
Paní ředitelka žádá o schválení per rollam do prosince.
Pan Kopecký, pan Burian - bez připomínek

ad4)
Rozpočet města - rada bude schvalovat koncem listopadu. Investice města jsou obrovské. Zatím není nic rozhodnuto. S dokončením rekonstrukce elektřiny se počítá.
Dokončení chodníků se odkládá. Nedokáže odhadnout finance.
Odpady suterén - velký problém - odpady se ucpávají - bylo řešeno s žáky školy.
Bude se muset obkopat celý kanalizační řád a odstranit problém.
MUDr. Skalická - potřebuje dopravit do ordinace vozíčkáře. Nutno řešit přístup do ordinace.
Pan Kopecký - zajistí bezbariérový přístup - přemostění
Pan Kopecký - investice nejsou jasné,info o novém pavilonu a o problému s kolaudací pav.C říjen, listopad (možnost dokončení chodníku až k vratům pav.B)

ad5)
Do 23.10. distanční výuka s následujícími prodlouženými prázdninami.

Dotaz pana Kubici: Pokud rodiče nejsou schopni zajistit přístup na net, mohou si přijít pro materiály v papírové podobě?
U hlavního vchodu si rodiče mohou vyzvednout materiály.
Rodiče této služby využívají minimálně. Finanční zátěž pro školu je minimální.

Distanční výuka
Pokud bude celá škola přecházet na distanční výuku, rozvrh bude postaven tak, aby děti nebyly déle než 3h na počítači a střídaly se mladší a starší u PC, nedocházelo k přetížení sítě.
1. st. 8 - 10h
2. st. 10 - 13.40h
Na základě žádosti rodičů byly přiděleny dětem tablety - proti podpisu.


Zapsala S. Sabáková, ověřil V. Kopecký
admin Designed & Code created by www.OandD.cz