Zakladní informacep1280941.jpg
Základní škola J. A. Komenského v Lysé nad Labem je zařazena do sítě škol s účinností od 28.2.1996, její první pavilony B a C byly dány do provozu 3.9.1973, 1.9.1975 byla slavnostně otevřena pod názvem "Základní škola 50. výročí založení KSČ" a během čtyř let se její areál rozrostl na současných osm pavilonů A - H.
Dne 3.10.1990 byl škole udělen nový název Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem.
Ode dne 1.1.1995 je škola právnickou osobou se samostatnou právní subjektivitou s právní formou příspěvková organizace.
Škola může užívat na základě Dohody o vzájemné spolupráci mezi ní a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy Praha ze dne 10.2.1999 označení fakultní škola MFF UK.
Se snižováním počtu žáků byly od 90. let 20. století prostory školy postupně pronajaty dalším subjektům - ZŠ praktické (ředitel Mgr. P. Tomek), školní restauraci Scolarest (vedoucí J. Blažková), Obchodní akademii (ředitelka RNDr. I. Dvořáková), zubní lékařce MUDr. J. Duškové a praktické lékařce MUDr. E. Skalické, Pedagogicko psychologické poradně SK OP Nymburk (vedoucí pracoviště PhDr. A. Vaňátková), městské psycholožce PaedDr. J. Čmuhařové, kosmetičce E. Tomanové a kadeřnici Z. Faldusové.
Materiálně-technické podmínky základní školy
Učebny + herny: 27 + 5, z toho z toho odborné pracovny + knihovny + multimediální učebny: 4 + 2 + 3
Sportovní zařízení: 3 tělocvičny (z toho 1 pro OA), sportovní hřiště, které je po rekonstrukci
Dílny a pozemky: 1 dílna ve společné správě se ZŠ praktickou; pozemky škola nemá.
Odlišnosti od jiných škol
• školní vzdělávací program Harmonická škola - poskytuje žákům vyvážené, harmonické základní vzdělání, tj. učí je dobře českému jazyku a matematice; poskytuje jim všeobecný přehled o ostatních oborech; v souladu se současnými trendy jim dává dobré základy anglického jazyka a v případě volby i dalších cizích jazyků, seznamuje je uživatelským způsobem s prací na počítačích, tedy komunikovat různými prostředky; učí je spolupracovat a řešit problémy;
• vysokou úspěšnost přijetí dětí na gymnázia v 5. ročníku a na střední školy v 9. ročníku, řada žáků dosahuje vysoce nadprůměrných výsledků v celostátních srovnávacích SCIO testech a mnoha různě zaměřených soutěžích;
• pro budoucí prvňáčky je pořádán v dubnu - květnu projekt ŠŤASTNÝ START – příprava na bezproblémový vstup do školy;
• povinná výuka anglického jazyka již od 1. ročníku, ve 4. - 6. r. až 4 hodiny týdně;
• žáci tráví velké přestávky ve dvou atriích – hřiště, travnatá plocha s prolézačkami pro volný pohyb dětí s dozorem pedagogů;
• výuka předmětu Osobnostní výchova v 6. r; Výchova ke zdraví v 7. – 9.r., dřívější Prvouka se nazývá Člověk a jeho svět, Pracovní činnosti jsou přejmenovány na Člověk a svět práce, Dějepis a Občanská výchova jsou spojeny do předmětu Člověk a společnost;
• další cizí jazyk (německý, ruský, francouzský) od 7. ročníku jako povinný předmět
• navýšené hodiny Čj a M v 9. ročníku pro snazší přechod na SŠ;
• povinně volitelné a nepovinné předměty (informatika, dílny, sportovní aktivity, přírodovědné semináře, literárně dramatický seminář, náboženství, sborový zpěv);
• široká nabídka kroužků (počítačové, jazykové, sportovní, výtvarné, fotografický, kulečník, včelařský, šachový, keramika atd.), Klub mladého diváka, dva Kluby mladých čtenářů;
• možnost individuálního vzdělávání žáků - se specifickými výukovými potřebami (individuální plány, odborně vedené nácviky, tolerance při hodnocení žáka, práce s asistentem pedagoga) i nadaných (individuální příprava na sportovní, přírodovědné i humanitní soutěže, práce navíc v hodinách);
• bezplatná odborná logopedická náprava pro žáky školy s platným doporučením poradny;
• školní poradenské pracoviště: 4 speciální pedagožky, školní psycholog, výchovný a kariérní poradce, 2 metodičky prevence;
• výborně pracující Schůze zástupců tříd při Spolku rodičů žáků ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem a aktivní školní parlament žáků školy;
• průběžná informovanost rodičů - Školní zpravodaj, konzultace pro rodiče, konzultace elektronickou formou; po dohodě možnost kdykoliv se účastnit vyučování, dny otevřených dveří;
• vše pod jednou střechou: všechny učebny včetně tělocvičen, školní restaurace Scolarest (obědy, svačiny), 7 oddělení školní družiny, školní klub, detašované pracoviště Pedagogicko psychologické poradny Nymburk v pavilonu B;
• ordinace zubní lékařky v areálu školy – možnost preventivní prohlídky 2x ročně

Mgr. Marie Nováková - ředitelka školy
Mgr. Martina Ondrušková - zástupkyně ředitelky školy, statutární zástupce ředitelky
Mgr. Jitka Sedláčková - zástupkyně ředitelky školy
DOTAZY A INFORMACE v pracovní dny 7.00 – 15.00hod.
Tel., fax: 325 551 220
Email: info@zsjaklysa.cz
Internet: www.zsjaklysa.cz
admin Designed & Code created by www.OandD.cz