ÚvodŠkolaParlament

Školní parlament

Seznam členů školního parlamentu 2021/2022

Třída Zástupci
5.A Eliška Brázdilová, Matěj Šťastný
5.B Karolína Kubicová, Jan Sekera
5.C Jakub Kalát, Veronika Majorošová
6.A Štěpán Fiedlor, Amálie Budňáková
6.B Karolína Maříková, Jakub Horčička
6.C Amálie Kašparová, Dominika Kaplanová
7.A Rozálie Turoňová, Rozálie Smutná
7.B Valérie Kazdová, Kryštof Peřina
7.C Jakub Čupela, Vendula Votýpková
8.A Emma Kaňková, Jan Šáfr
8.B Anežka Horčičková, Nicole Marchal
8.C Marie Kocourková, Vincent Luňák
9.A Bruno Dvorský, Josefína Smutná
9.B Gita Žáková, Adéla Horešovská, Martin Hlavička

Jednací řád Školního parlamentu

při ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem

Smyslem existence ŠP je zajištění vlivu žáků na rozhodování v záležitostech školy a získání důležitých informací od vedení školy a ostatních pedagogů. Zástupci jednotlivých tříd mohou vznášet dotazy, připomínky a požadavky, ale také přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy.

Všichni žáci naší školy mají volební právo. Znamená to, že do ŠP mohou volit a být zvoleni.
Školní parlament je tvořen zástupci všech tříd 5. - 9. roč. (v případě zájmu mohou do záležitostí ŠP zasahovat také žáci 1. - 4. roč., hlasovací právo mají stejné jako ostatní zástupci ŠP). Pokud o práci ve ŠP třídy 1. - 4. roč. nemají zájem, jsou starší zástupci ŠP vysíláni do těchto tříd a informují žáky o dění v parlamentu.

ŠP se schází každé pondělí a dále dle potřeby. Předseda ŠP oznámí schůzku vedení školy, nebo koordinátorovi ŠP a oficiálně oznámí datum a místo schůzky.

Každý žák školy má právo volit předsedu a místopředsedu, kterého volí na základě řádné volební kampaně v celoškolních volbách. Volby jsou tajné a každý žák má jeden hlas. Po řádném sečtení hlasů je do funkce předsedy jmenován člen s největším počtem získaných hlasů. Do funkce místopředsedy je jmenován člen parlamentu, který získal druhý největší počet hlasů.

Při každém hlasování má každý člen vždy jen jeden hlas. Rozhodnutí je právoplatné, pokud hlasuje nadpoloviční většina. Při stejném počtu hlasů je vyhlášeno druhé kolo hlasování. Pokud znovu dojde k rovnosti hlasů, nebo nebude přítomna nadpoloviční většina členů, rozhoduje o výsledku volby předseda ŠP.

Pokud se ŠP usnese na nějakém stanovisku, připomínce apod., je toto usnesení předneseno ředitelce školy prostřednictvím předsedy nebo místopředsedy. Ředitelka je povinna se usnesením a návrhy ŠP zabývat a obeznámit jeho vedení se svým stanoviskem a rozhodnutím do sedmi dnů.

ŠP spolupracuje s koordinátory ŠP Mgr. Simonou Sabákovou a Ing. Radkou Vydrovou. Tito pracovníci nemají právo hlasovat, ale mohou se k dané věci vyjádřit s připomínkami, nesouhlasy či návrhy.

Člen ŠP může být na návrh kmenové třídy nebo členů ŠP kdykoli odvolán, jestliže pro to jsou důvody (neplnění svých povinností apod.) Každý člen má také právo o své odvolání požádat (své rozhodnutí kolegům zdůvodní). V případě odvolání či odstoupení proběhne doplňková volba na prázdné místo.

Členové ŠP nesmí být jakoukoli formou postihováni za vyjadřování názorů svých či parlamentu jako celku. Dění parlamentu bude zaznamenáváno. Poté budou hlavní body a závěry jednání vyvěšeny na nástěnce ŠP a webových stránkách školy.