ÚvodDružinaO školní družině

O školní družině

Personální zajištění ŠD

Oddělení Vychovatelka Telefon Umístění
1. Fraitová Erika 736 684 319 přízemí G
2. Kamenová Lenka 739 716 209 2. patro G
3. Boubínová Helena 773 077 002 2. patro G
4. Šlingrová Martina 732 814 654 2. patro G
5. Zítková Miroslava 736 187 670 2. patro G
6. Vrchotová Lenka 771 190 007 2. patro G
7. Kvačková Kristýna 774 480 403 přízemí B
8. Kuncová Bohumila 736 424 574 přízemí B
9. Fišerová Andrea 731 946 013 přízemí B

vedoucí vychovatelka Lenka Vrchotová

Provozní doba 

 • 06:15 – 17:00 (pátek 16:30 hod)
 • 06:15 – 07:25 příchod dětí do ŠD, rekreační činnosti
 • 07:30 – 07:40 úklid herny, odchod dětí do šaten
 • 11:25 – 13:30 osobní hygiena, oběd, odpočinková činnost – četba, stolní a tvořivé hry
 • 13:30 – 15:00 výchovně vzdělávací činnosti (plnění ŠVP ŠD)
 • 15:00 – 17:00 individuální hry, vypracování zadaných školních úloh (pouze s písemným svolením
 • zákonných zástupců)
 • od 15:30 omezené slučování oddělení, doporučujeme co nejdřívější odchod dětí ze ŠD

Zápis do ŠD  květen - červen, přihláška a upřesnění termínu zveřejněno na webu školy.

Provoz o prázdninách

V době vedlejších prázdnin v průběhu školního roku se provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem přerušuje. V případě, že podá zákonný zástupce nejméně 14 dní předem požadavek docházky dítěte do ŠD, zajistí ŠD provoz při počtu nejméně 10 zájemců z řad zákonných zástupců o umístění dítěte. Zákonní zástupci své dítě přihlašují sami, závazně a písemně.

Školní družina pobyt v tyto dny nenabízí. Stejné podmínky pro zajištění provozu ŠD platí i v době ředitelského volna nebo mimořádného volna, s případným omezením provozu podle pokynů hygienika.

Změny

 • Schválené navýšení kapacity ŠD je na počet 260.

 • Ve školním roce 2020/21 otevíráme 9 oddělení ŠD, umístíme všechny zájemce o školní družinu od 1. do 3. ročníku

Poslání školní družiny

ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji od něho odlišují. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace a částečně také dohledu nad žáky.
Činnost ŠD je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy, pokud nejsou přijati k činnosti školního klubu.

Činnost školní družiny

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje i přípravu na vyučování.

 • Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti.

 • Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky.

 • Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jedná se o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.

Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání úloh (pouze se souhlasem zákonných zástupců, nikoliv před 15 hodinou, vychovatelka žákům úlohy neopravuje) nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her, upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech.