Úvod
Družina
O školní družině

O školní družině

Příspěvek za školní družinu ve školním roce 2023/24 se navyšuje na částku 2000 Kč.

Personální zajištění ŠD

Oddělení VychovatelkaTelefonUmístění
1.Tůmová Erika736 684 319přízemí G
2.Kamenová Lenka739 716 2092. patro G
3.Boubínová Helena773 077 0022. patro G
4.Šlingrová Martina732 814 6542. patro G
5.Zítková Miroslava736 187 6702. patro G
6.Vrchotová Lenka771 190 0072. patro G
7.Kvačková Kristýna774 480 403přízemí B
8.Kuncová Bohumila736 424 574přízemí B
9.Fišerová Andrea731 946 013přízemí B

Provozní doba 

 • 06:15 – 17:00 (pátek 16:30 hod)
 • 06:15 – 07:25 příchod dětí do ŠD, rekreační činnosti
 • 07:30 – 07:40 úklid herny, odchod dětí do šaten
 • 11:25 – 13:30 osobní hygiena, oběd, odpočinková činnost – četba, stolní a tvořivé hry
 • 13:30 – 15:00 výchovně vzdělávací činnosti (plnění ŠVP ŠD)
 • 15:00 – 17:00 individuální hry, vypracování zadaných školních úloh (pouze s písemným svolením
 • zákonných zástupců)
 • od 15.30 postupné slučování oddělení

Zápis do ŠD  květen - červen, přihláška a upřesnění termínu zveřejněno na webu školy.

Provoz o prázdninách

V době vedlejších prázdnin v průběhu školního roku se provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem přerušuje. V případě, že podá zákonný zástupce nejméně 14 dní předem požadavek docházky dítěte do ŠD, zajistí ŠD provoz při počtu nejméně 10 zájemců z řad zákonných zástupců o umístění dítěte. Zákonní zástupci své dítě přihlašují sami, závazně a písemně.

Školní družina pobyt v tyto dny nenabízí. Stejné podmínky pro zajištění provozu ŠD platí i v době ředitelského volna nebo mimořádného volna, s případným omezením provozu podle pokynů hygienika.

Poslání školní družiny

ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji od něho odlišují. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace a částečně také dohledu nad žáky.
Činnost ŠD je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy, pokud nejsou přijati k činnosti školního klubu.

Činnost školní družiny

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje i přípravu na vyučování.

 • Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti.

 • Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky.

 • Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jedná se o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.

Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání úloh (pouze se souhlasem zákonných zástupců, nikoliv před 15 hodinou, vychovatelka žákům úlohy neopravuje) nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her, upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech.

Logo - ZŠ J. A. Komenského, Lysá nad Labem Základní škola Jana
Amose Komenského
Lysá nad Labem

Kontakt
Adresa

Komenského 1534

Lysá nad Labem

289 22

IČO
61632244
Datová schránka
6wkmmyd


Ochrana osobních údajůProhlášení o přístupnostiNastavení cookies
© 2023, Všechna práva vyhrazenaCreated by Vajsoft logo