Úvod
Družina
O školní družině

O školní družině

Příspěvek za školní družinu ve školním roce 2023/24 se navyšuje na částku 2000 Kč. 

Začátek školního roku 2023/2024

Provoz ŠD pondělí 4. září 2023

 • pro žáky 2. - 3. tříd  od 8.30 hod do 15.00 hod.
 • pro žáky 1. tříd nebude tento den družina v provozu.

Rodiče mohou s dětmi tento den navštívit svoji družinu, seznámí se s vychovatelkou dětí a obdrží informace o provozu ŠD.

 od  úterý 5. září 2023

 • běžný provoz ŠD (6.15 – 17.00 hod. pá 16.30 hod)
  příchod do ranní družiny (postup platí do 17. září, po té již dítě dochází do ranní družiny samo bez asistence vychovatelky)
 • příchod do ranní družiny od 6.15 do 7.15
 • zvonek 1. oddělení ŠD
 • rodič na kameru ohlásí příchod dítěte do ranní družiny vychovatelce, do budovy ZŠ nevstupuje
 • vychovatelka vyzvedne žáka u vchodových dveří a odvede ho do klubovny ŠD 

Rozhodnutí o přijetí k docházce do Školní družiny 2023/2024

Školní družina při Základní škole J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk: 
Děti uvedené pod registračními čísly 1 - 212, 217 - 243, 249 - 260 se přijímají k pravidelné docházce do Školního družiny při ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem ve školním roce 2023/24.

Vrchotová Lenka vedoucí vychovatelka 
zveřejněno 22. srpna 2023

Personální zajištění ŠD 2023/24

Oddělení VychovatelkaTelefonUmístění
1.

Zítková Miroslava

736 684 319přízemí G
2.

Kamenová Lenka

739 716 2092. patro G
3.

Boubínová Helena

773 077 0022. patro G
4.

Šlingrová Martina

732 814 6542. patro G
5.

Kumpoštová Ivana

736 187 6702. patro G
6.

Vrchotová Lenka

771 190 0072. patro G
7.

Ševčíková Kristýna

774 480 403přízemí B
8.

Kuráková Lucie

736 424 574přízemí B
9.

Fišerová Andrea

731 946 013přízemí B

Provozní doba 

 • 06:15 – 17:00 (pátek 16:30 hod)
 • 06:15 – 07:25 příchod dětí do ŠD, rekreační činnosti
 • 07:30 – 07:40 úklid herny, odchod dětí do šaten
 • 11:25 – 13:30 osobní hygiena, oběd, odpočinková činnost – četba, stolní a tvořivé hry
 • 13:30 – 15:00 výchovně vzdělávací činnosti (plnění ŠVP ŠD)
 • 15:00 – 17:00 individuální hry, vypracování zadaných školních úloh (pouze s písemným svolením
 • zákonných zástupců)
 • od 15.30 postupné slučování oddělení

Zápis do ŠD  květen - červen, přihláška a upřesnění termínu zveřejněno na webu školy.

Provoz o prázdninách

V době vedlejších prázdnin v průběhu školního roku se provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem přerušuje. V případě, že podá zákonný zástupce nejméně 14 dní předem požadavek docházky dítěte do ŠD, zajistí ŠD provoz při počtu nejméně 10 zájemců z řad zákonných zástupců o umístění dítěte. Zákonní zástupci své dítě přihlašují sami, závazně a písemně. Školní družina pobyt v tyto dny nenabízí.

V době ředitelského volna nebo mimořádného volna je dětem prostřednictvím Edookitu nabídnuta možnost umístění ve ŠD (s případným omezením provozu podle pokynů hygienika). 

Poslání školní družiny

ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji od něho odlišují. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace a částečně také dohledu nad žáky.
Činnost ŠD je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy, pokud nejsou přijati k činnosti školního klubu.

Činnost školní družiny

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje i přípravu na vyučování.

 • Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti.

 • Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky.

 • Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jedná se o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.

Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání úloh (pouze se souhlasem zákonných zástupců, nikoliv před 15 hodinou, vychovatelka žákům úlohy neopravuje) nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her, upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech.

Logo - ZŠ J. A. Komenského, Lysá nad Labem Základní škola Jana
Amose Komenského
Lysá nad Labem

Kontakt
Adresa

Komenského 1534

Lysá nad Labem

289 22

IČO
61632244
Datová schránka
6wkmmyd


Ochrana osobních údajůProhlášení o přístupnostiOchrana oznamovatele
© 2024, Všechna práva vyhrazenaCreated by Vajsoft logo