Úvod
Rodiče
Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd 2024-25

Šťastný start - setkání budoucích prvňáčků ve škole

Milé děti, vážení rodiče,
zveme Vás na Šťastný start – tři setkání, při kterých se dozvíte důležité informace o naší škole a děti poznají své kamarády a paní učitelku.

Setkání se konají 24. 5., 31. 5., 7. 6. 2022 vždy od 16.00 h.

Program pro rodiče

 • 21. 5. 2024    informace o školní restauraci Primirest
 •   4. 6. 2024    informace o školní družině
 • 18. 6. 2024    informace o Aj, kroužcích, GDPR

Pozvánka bude všem zaslána na email uvedený v zápisovém lístku. Těšíme se na setkání a příjemnou spolupráci.

paní učitelky prvních tříd Š. Dömeová, Z. Elišková, A. Habětínková, Š. Řečinská

On-line registrace k zápisu

 • Online registrace k zápisu (elektronický předzápis) - iZápis do základní školy - bude otevřena na webu všech tří škol v termínu od 22.03.2024, 00:00 h. do 31.03.2024, 23:59 h.
 • Odkaz:  https://mestolysa.izapis.cz
 • Než začnete registraci vyplňovat, musíte mít dostupnou e-mailovou adresu.
 • Po otevření On-line registrace žádosti o přijetí do 1. ročníku ZŠ se zaregistrujte svým e-mailem (na tuto adresu vám bude odeslána ověřovací zpráva s heslem).
 • Po přihlášení se do systému vyplníte údaje zákonných zástupců i dětí, poté si vyberete základní školu, do které chcete dítě zapsat. Vyplníte žádost.
 • Na závěr si vyberete termín a čas zápisu ve škole.

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024-25

ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem

Vážení rodiče,
v následujícím textu Vás chceme informovat o zápisu dětí do 1. ročníku našich základních škol.

Zápis ve škole se uskuteční:

 • pondělí 8. dubna 2024 od 13:00 h do 17:00 h 
 • úterý 9. dubna 2024 od 13:00 h do 17:00 h
 • středa 10. dubna 2024 od 13:00 h do 15:00 h

Náhradní termín zápisu se bude konat na všech třech školách ve stejném termínu:

 • úterý 16. dubna 2024 v 13:00 hod.

V případě, že se nebudete moci zúčastnit řádného termínu, je nutné se objednat na náhradní termín na telefoním čísle: 777 050 308 (sekretariát)

Žádost k přijetí k základnímu vzdělávání bude ke stažení také na webu školy – pro ty, kteří žádost nevyplní prostřednictvím iZápisu (viz výše).

Kde?

 • ZŠ J. A. Komenského, Komenského 1534 - oranžový pavilon D

Co vzít s sebou k zápisu?

 • Rodný list dítěte.
 • Kartičku zdravotní pojišťovny, u níž je dítě registrováno.
 • Platný osobní doklad zákonného zástupce (občanský průkaz, u cizinců pas).
 • Potvrzení o trvalém pobytu dítěte v Lysé nad Labem nebo v některé z tzv. spádových obcí Jiřice, Ostrá, Stará Lysá, Stratov, pokud má zákonný zástupce trvalý pobyt jinde.

V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit (nejlépe kopií rozsudku příslušného soudu). Tento krok je nezbytný i tehdy, pokud je např. jeden z biologických rodičů dítěte omezován při výkonu svých práv. Tyto dokumenty jsou považovány zásadně za důvěrné.

Co důležitého byste měli vědět?

Zápis do školy upravuje § 36 tzv. školského zákona č. 561/2004 Sb. Vzhledem k povinné školní docházce je nutné zapsat do školy všechny děti, které dovršily nebo dovrší k 31. 8. příslušného roku, tedy v roce 2024, šesti let věku.

Odklady povinné školní docházky upravuje § 37 téhož zákona. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (tzn. v době od 1. 4. do 30. 4.), odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena 2 doporučeními - posouzením příslušného školského poradenského zařízení + odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa s textem „Doporučujeme odklad povinné školní docházky“. Žádost o odklad musí být tedy podána nejpozději do 30. dubna 2024. Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění nejen v mateřské škole, ale i v přípravné třídě základní školy.

Přípravná třída je určena pro děti, u kterých bude rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky školou, ve které bylo dítě u zápisu. Součástí žádosti o přijetí do přípravné třídy tedy musí být Rozhodnutí o odkladu a další dva dokumenty, tj. Doporučení z PPP nebo SPC a Doporučení od pediatra k docházce do přípravné třídy, kde v každém dokumentu musí být uvedeno: „Doporučujeme docházku do přípravného ročníku“.

Místo povinné školní docházky upravuje § 36 školského zákona. Školu pro zápis si můžete vybrat podle svého uvážení. Cílem obecně závazné vyhlášky č. 4/2011, o stanovení spádových obvodů základních škol města Lysá nad Labem je zajistit místo vzdělávání pro každé dítě v rámci příslušné obce a jejího spádového obvodu. 

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků s ředitelkami škol, na které budou podány bližší informace o školách a o zápisech do 1. ročníku, se bude konat on-line pomocí platformy Microsoft Teams v úterý 12. března 2024 od 16:30 (odkaz na ni bude přístupný na webu každé ze základních škol). Schůzky se zúčastní i ředitel Praktické školy a Základní školy, příspěvková organizace Komenského 1534/16, Lysá nad Labem s informacemi o přípravné třídě.

Školu si je možné  prohlédnout, a to v termínu Dne otevřených dveří, který je plánován na čtvrtek  21. března 2024 – čas bude školami včas upřesněn.

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání na ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem 

Společně se ZŠ Bedřicha Hrozného a ZŠ TGM v Lysé nad Labem - Litoli žádáme zákonné zástupce, aby se registrovali a podávali žádosti do té školy, ve které chtějí, aby jejich dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání. Celkem bude otevřeno v základních školách šest tříd 1. ročníku po 28 dětech ve třídě.

Při přijímání žádostí o přijetí nebude školou přihlíženo k pořadí přijatých žádostí.

Pokud na dané škole bude větší počet žádostí o přijetí, bude přihlédnuto k vyhlášce města o spádovosti a níže zveřejněným kritériím školy. Kritéria pro přijetí dětí do ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem jsou dle vyhlášky č. 4/2011 o stanovení spádových obvodů základních škol města Lysá nad Labem.

Škola bude naplňovat z reálných kapacitních důvodů nejvýše tři třídy prvního ročníku

Děti budou přijímány dle následujících kritérií:

 1. Děti s trvalým pobytem v katastru města Lysá nad Labem včetně Dvorců a Byšiček (tedy mimo katastru Litol), jejichž příjmení začíná písmenem M - Ž; děti s trvalým pobytem v některé z tzv. spádových obcí, tedy v Ostré, Staré Lysé a Stratově, a to bez ohledu na příjmení.
 2. Děti s trvalým pobytem v katastru Lysé nad Labem, jejichž příjmení začíná písmeny A - L a mají na naší škole sourozence; děti s trvalým pobytem v Lysé nad Labem v katastru Litol, a to bez ohledu na příjmení, které mají na naší škole sourozence.
 3. Děti s trvalým pobytem v Lysé nad Labem, jejichž příjmení začíná písmeny A - L;  děti s trvalým pobytem v Lysé nad Labem v katastru Litol, a to bez ohledu na příjmení.
 4. Děti s jinou trvalou adresou, které u nás mají sourozence.
 5. Děti s jinou trvalou adresou.

Ani jedno z dětí po odkladu povinné školní docházky na naší škole nemá dle zákona nárok na přednostní přijetí, zákonní zástupci musí žádost i ostatní dokumenty podat znovu a děti budou přijímány dle výše uvedených podmínek.

Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem na ZŠ

Logo - ZŠ J. A. Komenského, Lysá nad Labem Základní škola Jana
Amose Komenského
Lysá nad Labem

Kontakt
Adresa

Komenského 1534

Lysá nad Labem

289 22

IČO
61632244
Datová schránka
6wkmmyd


Ochrana osobních údajůProhlášení o přístupnostiOchrana oznamovatele
© 2024, Všechna práva vyhrazenaCreated by Vajsoft logo