Úvod
Školní klub
O školním klubu

O školním klubu

Příspěvek za školní klub ve školním roce 2023-24 se navyšuje na částku 1600 Kč.

Začátek školního roku 2023-24

Zápis do školního klubu (ŠK) se bude konat v pondělí 4. září 2023 od 7.00 do 10.00 hod. v učebně ŠK. Žáci přinesou k zápisu řádně vyplněnou přihlášku, která je ke stažení na webových stránkách ZŠ. Zápis proběhne bez přítomnosti rodičů.
Rozhodnutí o přijetí do ŠK bude zveřejněno na webových stránkách školy a na vchodových dveřích.
Kritéria přijímání:

 • přednostně přijímáni žáci vyššího stupně
 • doplnění kapacity ŠK o žáky nižšího stupně, kteří nebyli přijati k docházce do ŠD

Personální zajištění pro školní rok 2023-24

Provozní doba ŠK

 • pondělí až pátek 12.30 - 15.30

 • Změny v přijímání žáků do ŠK: V případě zpřísnění hygienických opatření bude škola postupovat dle nařízení MŠMT a danou situaci řešit operativně. Veškeré změny a informace o provozu ŠK budou zveřejněny na webu školy.

 • Zápis do ŠK – 1. školní den 7.00 – 10.00 hod v klubovně ŠK., přihláška do ŠK zveřejněna na webu školy

Provoz o prázdninách

V době vedlejších prázdnin v průběhu školního roku se provoz ŠK po dohodě se zřizovatelem přerušuje.

Poslání školního klubu

 • ŠK tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠK není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji od něho odlišují. Hlavním posláním ŠK je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace a částečně také dohledu nad žáky.
 • Činnost ŠK je určena přednostně pro žáky druhého stupně základní školy.

 • K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci prvního stupně základní školy, pokud nejsou přijati k činnosti školní družiny.

 • Činností vykonávaných ŠK se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do ŠK (žáci dojíždějící nebo čekající na odpolední výuku).

Činnost školního klubu

Činnosti odpočinkové

 • klidné hry - četba knih a časopisů, řešení kvízů, rébusů, křížovek, hádanek, didaktické a logické hry, stolní společenské hry

 • tematické hry - vypravování k udržování tradic, svátků, povídání o přírodě a zvířatech, o životě lidí, vlastní příběhy a zážitky

Činnosti rekreační

 • pohybové aktivity ve školním klubu

 • využívání tělocvičen, venkovní učebny a hřiště ZŠ pro pohybové a míčové aktivity

 • seznámení s počítačem a jeho ovládáním, rozvíjení tvůrčí schopnosti, postřehu, rychlosti a soustředění

Činnosti sebeobslužné

 • upevňování hygienických návyků a dodržování hygienických pravidel.

 • kulturní návyky - rozvíjení vnímavosti a citlivosti k lidem, prostředí a přírodě, vedení k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, kulturám a duchovním hodnotám

Činnosti příležitostné (výtvarné a pracovní činnosti)

 • výroba předmětů na úpravu a výzdobu školního klubu k tradičním svátkům a ročním obdobím

 • účast v soutěžích vyhlášených školním klubem

Průřezová témata:

 • osobnostní a sociální výchova

 • výchova demokratického občana

 • výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 • multikulturní výchova

 • environmentální výchova

 • mediální výchova

Logo - ZŠ J. A. Komenského, Lysá nad Labem Základní škola Jana
Amose Komenského
Lysá nad Labem

Kontakt
Adresa

Komenského 1534

Lysá nad Labem

289 22

IČO
61632244
Datová schránka
6wkmmyd


Ochrana osobních údajůProhlášení o přístupnostiOchrana oznamovatele
© 2024, Všechna práva vyhrazenaCreated by Vajsoft logo