Úvod
Škola
Základní informace

Základní informace

Úřední hodiny

 • Pondělí - pátek 08:00 - 15:00
 • Po dobu letních prázdnin každé pondělí 08:00 - 11:00, v době ostatních prázdnin jsou úřední hodiny zrušeny.
 • Lze využít i následující kontakty:
  • 777 050 308 - sekretariát
  • 736 629 487 - Mgr. Martina Ondrušková, ředitelka školy
  • 776 692 930 - Mgr. Hana Fabiánová, statutární zástupkyně ředitelky
  • 608 974 069 - Ing. Radka Vydrová, zástupkyně ředitelky školy
  • 775 772 000 - školní poradenské pracoviště, Mgr. Markéta Kicserová Hájková, zástupkyně ředitelky školy pro ŠPP

Vedení školy

Zřizovatel

 • Město Lysá nad Labem
 • Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem
 • tel.: +420 325 510 211
 • dat. schránka: 5adasau
 • info@mestolysa.cz, www.mestolysa.cz

Informace o škole

Základní škola J. A. Komenského v Lysé nad Labem je zařazena do sítě škol s účinností od 28. 2. 1996, její první pavilony B a C byly dány do provozu 3. 9. 1973, 1. 9. 1975 byla slavnostně otevřena pod názvem „Základní škola 50. výročí založení KSČ" a během čtyř let se její areál rozrostl na současných osm pavilonů A - H.

Dne 3. 10. 1990 byl škole udělen nový název Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem.

Ode dne 1. 1. 1995 je škola právnickou osobou se samostatnou právní subjektivitou s právní formou příspěvková organizace.

Škola na základě Dohody o vzájemné spolupráci mezi ní a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy Praha ze dne 10. 2. 1999 užívá označení fakultní škola MFF UK.

Se snižováním počtu žáků byly od 90. let 20. století prostory školy postupně pronajaty dalším subjektům -  Praktická a Základní škola (ředitel Mgr. P. Tomek), školní restauraci Primirest (vedoucí L. Novotná), Obchodní akademii (ředitelka Mgr. L. Hrubčíková), zubní lékařce MUDr. J. Duškové a praktické lékařce MUDr. E. Skalické, kosmetice - R.Válek a kadeřnici Z. Faldusové.

Sazebník úhrad za poskytování informací podléhající zákonu č. 106/1999 Sb.

Materiálně-technické podmínky základní školy

 • Učebny a herny: 31 + 5, z toho odborné pracovny + knihovny, učebny ICT: 5 + 2 + 2; 1 venkovní přírodovědná učebna
 • Sportovní zařízení: 3 tělocvičny (z toho 1 pro OA), venkovní sportovní areál společný pro všechny školy
 • Dílny a pozemky: 1 dílna ve společné správě se ZŠ praktickou; pozemky škola nemá.

Odlišnosti od jiných škol

 • školní vzdělávací program Harmonická škola - poskytuje žákům vyvážené, harmonické základní vzdělání, tj. učí je dobře českému jazyku a matematice; poskytuje jim všeobecný přehled o ostatních oborech; v souladu se současnými trendy jim dává dobré základy anglického jazyka i dalších cizích jazyků, seznamuje je uživatelským způsobem s prací na počítačích, tedy komunikovat různými prostředky; učí je spolupracovat a řešit problémy;
 • výuka čtení a psaní v 1. r. metodou analyticko-syntetickou (zjednodušeně slabikovou, učení malých i velkých písmen v tištěné i psané podobě najednou) nebo genetickou (zjednodušeně hláskovací, učení nejprve velkých tiskacích písmen). Metodu výuky čtení a psaní v 1. r. zvolí vždy vyučující.
 • využití mnoha moderních technologií a práce v on-line systému především ve vyšších ročnících;
  velmi dobré vybavení didaktickými pomůckami
 • vysoká úspěšnost přijetí dětí na gymnázia v 5. r. a na střední školy v 9. r., řada žáků dosahuje vysoce nadprůměrných výsledků v celostátních srovnávacích SCIO testech a mnoha různě zaměřených soutěžích v krajských, ve sportu až v celostátních kolech;
 • povinná výuka anglického jazyka již od 1. ročníku, ve 4. - 6. r. až 4 hodiny týdně; výuka předmětu Osobnostní výchova v 6. r; Výchova ke zdraví v 7. - 9.r., dřívější Prvouka se nazývá Člověk a jeho svět, Pracovní činnosti jsou přejmenovány na Člověk a svět práce, Dějepis a Občanská výchova jsou spojeny do předmětu Člověk a společnost; Výuka Informatiky od 4. r. bude zařazena do školního vzdělávacího programu od školního roku 2023 - 24;
 • další cizí jazyk (německý, ruský, francouzský) od 7. ročníku jako povinný předmět;
 • navýšené hodiny Čj a M v 9. ročníku pro snazší přechod na SŠ;
 • zážitková výuka přírodovědných předmětů - vysoce hodnoceno ČŠI, jsme jedna pouze ze dvou ZŠ v republice, které jsou fakultními školami Matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy; zážitková výuka nejen českého jazyka díky akcím Městské knihovny Lysá nad Labem aj.;
 • povinně volitelné předměty (estetická výchova, informatika, literárně dramatický seminář, seminář z českého jazyka, sportovní aktivity) a nepovinné předměty (náboženství);
 • široká nabídka kroužků (jazykové, sportovní, fotografický, robotika, kulečník, včelařský, šachový, keramika atd.), Klub mladého diváka, čtyři Kluby mladých čtenářů;
 • dobře fungující systém práce s integrovanými žáky - možnost individuálního vzdělávání žáků se specifickými výukovými potřebami (individuální plány, odborně vedený předmět speciálně pedagogické péče, tolerance při hodnocení žáka, práce s asistentem pedagoga) i nadaných (individuální příprava na sportovní, přírodovědné i humanitní soutěže, „jiná” práce v hodinách) - titul FÉROVÁ ŠKOLA jsme obhájili v září 2022 a prodloužili jeho platnost do roku 2030;
 • bezplatná odborná logopedická náprava pro žáky školy s platným doporučením poradny;
 • školní poradenské pracoviště: koordinátorka inkluze, další 3 speciální pedagožky, výchovné poradkyně, kariérová poradkyně, 2 metodičky prevence;
 • snaha odhalit a řešit projevy šikany hned v počátku - proškolený pedagogický sbor;
 • výborně pracující Schůze zástupců tříd při Spolku rodičů žáků ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem a aktivní školní parlament žáků školy;
 • průběžná informovanost rodičů - Školní zpravodaj, konzultace pro rodiče, konzultace mailovou formou; po dohodě možnost kdykoliv se účastnit vyučování, dny otevřených dveří, přes elektronickou žákovskou knížku a odeslanými zprávami v Edookitu (školní informační systém);
 • bezhotovostní platby v Edookitu;
 • vše pod jednou střechou: všechny učebny včetně tělocvičen, školní restaurace Primirest (obědy), 9 oddělení školní družiny, školní klub - přednostně pro dojíždějící žáky z 2. stupně;
 • pro budoucí prvňáčky je pořádán v květnu - červnu projekt ŠŤASTNÝ START – příprava na bezproblémový vstup do školy.
Logo - ZŠ J. A. Komenského, Lysá nad Labem Základní škola Jana
Amose Komenského
Lysá nad Labem

Kontakt
Adresa

Komenského 1534

Lysá nad Labem

289 22

IČO
61632244
Datová schránka
6wkmmyd


Ochrana osobních údajůProhlášení o přístupnostiOchrana oznamovatele
© 2024, Všechna práva vyhrazenaCreated by Vajsoft logo