ÚvodŠkolaZákladní informace

Základní informace

Úřední hodiny

 • Po dobu letních prázdnin každé pondělí 08:00 - 11:00
 • lze využít i následující kontakty:
  • 777 050 308 - sekretariát
  • 736 629 487 - Mgr. Martina Ondrušková, ředitelka školy
  • 607 508 681 - Mgr. Jitka Sedláčková, zástupkyně ŘŠ

Vedení školy

Zřizovatel

 • Město Lysá nad Labem
 • Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem
 • tel.: +420 325 510 211
 • dat. schránka: 5adasau
 • info@mestolysa.cz, www.mestolysa.cz

Informace o škole

Základní škola J. A. Komenského v Lysé nad Labem je zařazena do sítě škol s účinností od 28. 2. 1996, její první pavilony B a C byly dány do provozu 3. 9. 1973, 1. 9. 1975 byla slavnostně otevřena pod názvem „Základní škola 50. výročí založení KSČ" a během čtyř let se její areál rozrostl na současných osm pavilonů A - H.

Dne 3. 10. 1990 byl škole udělen nový název Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem.

Ode dne 1. 1. 1995 je škola právnickou osobou se samostatnou právní subjektivitou s právní formou příspěvková organizace.

Škola i nadále může užívat na základě Dohody o vzájemné spolupráci mezi ní a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy Praha ze dne 10. 2. 1999 označení fakultní škola MFF UK.

Se snižováním počtu žáků byly od 90. let 20. století prostory školy postupně pronajaty dalším subjektům -  Praktická a Základní škola (ředitel Mgr. P. Tomek), školní restauraci Scolarest (vedoucí E. Zumrová), Obchodní akademii (ředitelka Mgr. L. Hrubčíková), zubní lékařce MUDr. J. Duškové a praktické lékařce MUDr. E. Skalické,  kosmetičce D. Holubové a kadeřnici Z. Faldusové.

Materiálně-technické podmínky základní školy

 • Učebny a herny: 31 + 5, z toho odborné pracovny + knihovny, učebny ICT: 5 + 2 + 2; 1 venkovní přírodovědná učebna
 • Sportovní zařízení: 3 tělocvičny (z toho 1 pro OA), sportovní hřiště, které je po rekonstrukci
 • Dílny a pozemky: 1 dílna ve společné správě se ZŠ praktickou; pozemky škola nemá.

Odlišnosti od jiných škol

 • školní vzdělávací program Harmonická škola - poskytuje žákům vyvážené, harmonické základní vzdělání, tj. učí je dobře českému jazyku a matematice; poskytuje jim všeobecný přehled o ostatních oborech; v souladu se současnými trendy jim dává dobré základy anglického jazyka i dalších cizích jazyků, seznamuje je uživatelským způsobem s prací na počítačích, tedy komunikovat různými prostředky; učí je spolupracovat a řešit problémy;
 • výuka čtení a psaní v 1. r. metodou analyticko-syntetickou (zjednodušeně slabikovou, učení malých i velkých písmen v tištěné i psané podobě najednou) nebo genetickou (zjednodušeně hláskovací, učení nejprve velkých tiskacích písmen) - ve školním roce 2021-22 bude v jedné třídě preferována genetická metoda, ve dvou třídách analyticko-syntetická s prvky genetické metody
 • využití mnoha moderních technologií a práce v on-line systému především ve vyšších ročnících;
  velmi dobré vybavení didaktickými pomůckami
 • vysoká úspěšnost přijetí dětí na gymnázia v 5. r. a na střední školy v 9. r., řada žáků dosahuje vysoce nadprůměrných výsledků v celostátních srovnávacích SCIO testech a mnoha různě zaměřených soutěžích v krajských, ve sportu až v celostátních kolech;
 • povinná výuka anglického jazyka již od 1. ročníku, ve 4. - 6. r. až 4 hodiny týdně; výuka předmětu Osobnostní výchova v 6. r; Výchova ke zdraví v 7. - 9.r., dřívější Prvouka se nazývá Člověk a jeho svět, Pracovní činnosti jsou přejmenovány na Člověk a svět práce, Dějepis a Občanská výchova jsou spojeny do předmětu Člověk a společnost;
 • další cizí jazyk (německý, ruský, francouzský) od 7. ročníku jako povinný předmět;
 • navýšené hodiny Čj a M v 9. ročníku pro snazší přechod na SŠ;
 • zážitková výuka přírodovědných předmětů - vysoce hodnoceno ČŠI, jsme jedna pouze ze dvou ZŠ v republice, které jsou fakultními školami Matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy; zážitková výuka nejen českého jazyka díky akcím Městské knihovny Lysá nad Labem aj.;
 • povinně volitelné a nepovinné předměty (informatika, dílny, sportovní aktivity, přírodovědný seminář, literárně dramatický seminář, náboženství);
 • široká nabídka kroužků (jazykové, sportovní, výtvarné, fotografický, robotika, kulečník, včelařský, šachový, keramika atd.), Klub mladého diváka, dva Kluby mladých čtenářů;
 • dobře fungující systém práce s integrovanými žáky - možnost individuálního vzdělávání žáků se specifickými výukovými potřebami (individuální plány, odborně vedený předmět speciálně pedagogické péče, tolerance při hodnocení žáka, práce s asistentem pedagoga) i nadaných (individuální příprava na sportovní, přírodovědné i humanitní soutěže, „jiná” práce v hodinách) - v prosinci 2019 jsme získali titul FÉROVÁ ŠKOLA;
 • bezplatná odborná logopedická náprava pro žáky školy s platným doporučením poradny;
  školní poradenské pracoviště: koordinátorka inkluze, další 3 speciální pedagožky, školní psycholožka, výchovná a kariérní poradkyně, 2 metodičky prevence;
 • snaha odhalit a řešit projevy šikany hned v počátku - proškolený ped. sbor;
 • výborně pracující Schůze zástupců tříd při Spolku rodičů žáků ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem a aktivní školní parlament žáků školy;
 • průběžná informovanost rodičů - Školní zpravodaj, konzultace pro rodiče, konzultace mailovou formou; po dohodě možnost kdykoliv se účastnit vyučování, dny otevřených dveří, přes elektronickou žákovskou knížku v Edookitu;
 • vše pod jednou střechou: všechny učebny včetně tělocvičen, školní restaurace Scolarest (obědy, svačiny), 9. oddělení školní družiny, školní klub - přednostně pro dojíždějící žáky z 2. stupně;
 • pro budoucí prvňáčky je pořádán v dubnu - červnu projekt ŠŤASTNÝ START – příprava na bezproblémový vstup do školy - vzhledem k vládním nařízením letos nebude;
 • ordinace zubní lékařky v areálu školy - možnost preventivní prohlídky 2x ročně.